หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

รายละเีอียดรายวิชา

 

 
01222511
สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร
(Applied Statistics for Engineers)
3(3-0)

 

 

 

        
        การแจกแจงความน่าจะเป็นเชิงวิยุต การแจกแจงความน่าจะเป็นเชิงต่อเนื่อง การชักตัวอย่างแบบสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน วิธีประมาณค่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณเชิงเส้น วิธีไม่อิงพารามิเตอร์และการออกแบบการทดลอง      
        Discrete probability distributions, continuous probability distributions, estimation, statistical hypothesis testing, simple linear regression analysis, multiple linear regression analysis, and forecasting techniques.

01222512 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0)
 

(Product Design and Development)

        พื้นฐานของซิกส์ซิกม่า กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น  การแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นแนวทางปฏิบัติ  การออกแบบสำหรับซิกส์ซิกม่า  การออกแบบสำหรับเอ็กซ์  การขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็ว การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ  แอ็คซิโอแมททิคดีไซน์ การทวนสอบและยืนยันการออกแบบ กรณีศึกษา

        Fundamentals of Six Sigma. Product design and development process. Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). Quality Function Deployment (QFD). Design for Six Sigma (DFSS). Design for X. Rapid Prototyping. Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), and Computer Aided Engineering (CAE). Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Axiomatic design. Design validation. Case studies.

 
01222521
การจัดการคุณภาพเชิงรวม
(Total Quality Management)
3(3-0)

         
         การจัดการคุณภาพ ความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ สารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการของการปรับปรุงคุณภาพ เกณฑ์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ       
       
         Quality management, leadership in quality, information and data analysis, strategic quality planning, human resource development and management, principle of quality improvement, quality excellence framework.
01222522
การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Design and Management)
3(3-0)

         
         กลยุทธ์การกระจายสินค้า กลยุทธ์การจัดหาและการผลิต โครงข่ายสารสนเทศ การวางแผนและการกำหนดการ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการการขนส่ง คลังสินค้าและการขนถ่าย การประเมินผลการดำเนินงานและการเงิน
         
         Distribution strategy, procurement and manufacturing strategies, information network, planning and scheduling, inventory management, transportation management, warehousing and material handling, performance and financial assessment.

01222523
การจัดการระบบการผลิต
(Manufacturing System Management )
3(3-0)

         
         ประเภทของระบบการผลิต การออกแบบและการดำเนินงานของระบบการผลิต การวางแผนและการควบคุมระบบการผลิตเทคโนโลยีแบบกลุ่ม ระบบการผลิตแบบโตโยต้าการประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการผลิต
         
         Types of manufacturing systems, design and operations of manufacturing systems, and planning and control of manufacturing systems, group technology, Toyota production system, internet applications in manufacturing. 

01222524
ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
(Engineering Entrepreneurship)
3(3-0)

 
          ธรรมชาติและความสำคัญของการเป็นเจ้าของกิจการในการพัฒนาและถ่ายโอนเทคโนโลยี ลักษณะของความเป็นเจ้าของกิจการกระบวนการนวัตกรรมและการเป็นเจ้าของกิจการ โอกาสทางธุรกิจ การคัดกรองและประเมินโอกาสการลงทุน และการพัฒนาแผนธุรกิจ
                
          Nature and importance of entrepreneurship in developing and transferring technology, aspects of entrepreneurship, innovation and entrepreneurship processes, business opportunities, screening and evaluation of investment opportunities, and development of a business plan.

01222531
การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
(Organization Performance Measurement, Assessment, and Analysis)
3(3-0)

         
          การวัดและการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กร ระดับปฏิบัติ และระดับบุคคล  การประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคเพื่อสร้างกลุ่มสมรรถนะ การวัดสมรรถนะของตัวชี้วัดที่สำคัญด้วยรูปแบบอัตราส่วนการตรวจสอบการวัดคุณภาพ   การนำเสนอการวิเคราะห์สมรรถนะ
         
          Measurement and assessment of performance at the organizational, functional, and individual level.  Applications of tools and techniques to establish a set of performance.  Measures of key performance indicators in a ratio format. Quality measurement auditing.  Presentation of performance analysis.

01222541
ระบบสารสนเทศเพี่อการจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management Information System)
3(3-0)

         
          บทบาทของผู้จัดการในเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อแปลงองค์กร การตีความและการเข้าใจสารสนเทศ กรอบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กร การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสาร สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
         
          Roles of managers in information technology, using technology to transform the organization, interpreting and understanding information, frameworks for information technology, impact of information technology on the organization, database management, communications, information technology architectures, system analysis and design.

01222542
การจัดการสำหรับวิศวกร
(Management for Engineers)
3(3-0)

         
           การวางแผนการประสานงานและการวิเคราะห์ด้านการจัดการลักษณะของทฤษฎีหลักและแนวคิดสำหรับการจัดการที่ดีขึ้น หน้าที่การจัดการและการออกแบบกระบวนการการจัดการ
         
           Planning, coordination, and analysis in management.  Aspects of key theories and concepts for better management.  Management functions and designing a management process.

01222543
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการสำหรับวิศวกรรม
(Economic Analysis and Managerial Decision Making for Engineering)

3(3-0)

         
           การตัดสินใจทางวิศวกรรมและการจัดการ แนวคิดต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การประยุกต์เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์การทดแทน การจัดงบประมาณเงินทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและกำไร ผลกระทบของเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนและภาษี การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสำหรับการตัดสินใจเพื่อการจัดการ และการตัดสินใจภายใต้หลายหลักเกณฑ์       
          
           Decision making in engineering and management; cost concepts for decision making; engineering economic analysis; applications of optimization techniques in replacement analysis, capital budgeting, cost and profit relationship analysis; effects of inflation, exchange rate, and taxation;  analysis of risk and uncertainty for managerial decision making, and multiple criteria decision making.

01222544
การบัญชีการเงินและการจัดการสำหรับวิศวกร
(Financial and Managerial Accounting for Engineers)
3(3-0)

         
            หลักการบัญชี รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินและกรณีศึกษา              
        
            Principles of accounting; financial reports; financial transaction analysis; financial statement analysis; analysis; financial project feasibility analysis and case studies.

01222545
การจัดการต้นทุนสำหรับวิศวกร
(Cost Management for Engineers)
3(3-0)

        
            แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน การคิดต้นทุนและการจัดการต้นทุนตามกิจกรรม การวางแผนการจัดการต้นทุน ระบบการจัดการต้นทุน การควบคุมการดำเนินงานโดยงบประมาณแบบยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน การควบคุมการจัดการโดยการประเมินการปฏิบัติงาน
       
            Cost management  concepts; activity-based costing and management; cost management planning; cost management systems; operational control through flexible budgeting and standard costing;  management control through performance evaluation.

01222591
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
(Research Methods in Engineering Management)
1(1-0)

         
            หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย  การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ  การวิเคราะห์  แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย  การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
         
            Research principles and methods in engineering management, problem analysis for research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques.  Research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication.

01222595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
3, 3

         
            การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
         
            Independent study on interesting topic at the master's degree level, compile into a written report and present in the final oral examination.

01222596
เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรม
(Selected Topics in Engineering Management)
1-3

            เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรมในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
         
            Selected topics in engineering management at the master's degree level. Topics are subject to change in each semester.

01222597
สัมมนา
(Seminar)
1

            การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการวิศวกรรม ในระดับปริญญาโท
            Presentation and discussion on currents interesting topics in engineering management at the master's degree level.

01222598
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3

            การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการวิศวกรรม ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
            Study and research in engineering management at the master's degree level and compile into a written report.

01222599
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis)
1-12

            วิจัยในระดับปริญญาโท  และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
            Research at the master's degree level and compile into a thesis.
     


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1617, 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th