หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร   

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

       

  


 

 


โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


7

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงวิชาการและทักษะการจัดการ
งานวิศวกรรม ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์
เพื่่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
ของประเทศไทย
 
   
 
**Update วันที่ 22/06/2559** 9
 
   
 
หมายเหตุ
   
 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารายงานตัว โดยเตรียมเอกสารหลักฐานรายงานตัว พร้อมชำระเงินมัดจำ 5,000 บ. (เงินสด)
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:30 น.
 
(โปรดมาให้ตรงเวลา)
 
 
สถานที่ : ห้อง 8403 อาคาร 8 ชั้น 4 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มก.
 
 
* ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดของมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน
   
 
เอกสารรายงานตัว
   
 
   
 
ประกาศ
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะเรียนต่อสาขาวิศวกรรมการจัดการ (นานาชาติ)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รายละเอียด Click Here 9
   
  แบบฟอร์มเอกสารรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ
   
   
   
   
  ** Download แผ่นพับโครงการฯ ** แผ่นพับ 1 , แผ่นพับ 2
 


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1635 หรือ 081-585-2669
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th


จำนวนผู้เข้าชม Hit Counters คน