หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร   

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

       

  


 

 


โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


*ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

7

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงวิชาการและทักษะการจัดการ
งานวิศวกรรม ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์
เพื่่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
ของประเทศไทย
 
   
 
**Update วันที่ 25/02/2561** 9
   
 
 
 
สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
   
 
ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร
 
1.เตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสัมภาษณ์
 
เช่น เนื้อหาวิชาที่สนใจ หัวข้องานวิจัยที่สนใจ ผลงานชิ้นเอกที่ภาคภูมิใจ
 
หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากที่ทำงาน เป็นต้น
 
2.ผู้สมัครควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบที่กำหนด อย่างน้อย 30 นาที
 
   
   
   
 
   
  ** Download แผ่นพับโครงการฯ ** แผ่นพับ 1 , แผ่นพับ 2
 


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1635 หรือ 081-585-2669
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th


จำนวนผู้เข้าชม Hit Counters คน