๏ปฟ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

คณะกรรมการดำเนินงานประจำโครงการ

 

 
 
เจ้าหน้าที่โครงการ

1

อ.ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล
ประธานโครงการฯ

 

     

2

          9         10       5  

ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
กรรมการ

อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
กรรมการ

ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล
กรรมการ


 

 

 

 

 

 

 

       
  22     22       22    
น.ส.มนสิชา เชื้อทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.วิภาวี อดใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวนิดา แก้วโพธิ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี