หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ผลงานวิจัยนิสิต

ทุนการศึกษา

ประชุมวิชาการ 

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

       

  


 

 

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด                   วันเวลา

1. ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่าน Website และพิมพ์ใบสมัคร พร้อม เอกสารประกอบการสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร ได้จาก http://emp.eng.ku.ac.th

                  2 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561

2. ขั้นตอนและเอกสารประกอบการสมัคร [Click here]5
สำหรับผู้สมัครที่จบวุฒิ ปวส. (2 ปีต่อเนื่อง) ให้ถ่ายสำเนาวุฒิ ปวส. และประกาศนียบัตร

อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมตัวจริงมาใน

วันรับสมัครด้วย

download หนังสือรับรอง บส.วศ.ม.2 5

    2.1 นำหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร สมัครได้ ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคาร 8 ชั้น 4
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่ 9:00-16:00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)
ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     3.1 ที่ทำการโครงการฯ อาคาร 8 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
     3.2 http://emp.eng.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th

                    วันจันทร์ที่  28 พฤษภาคม 2561

4. สอบสัมภาษณ์
     ที่ทำการโครงการฯ อาคาร 8 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

                   วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (อย่างไม่เป็นทางการ)
     ที่ทำการโครงการฯ อาคาร 8 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th
                        วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
                       อย่างไม่เป็นทางการ

6. รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                      

                            วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

                       

7. ปฐมนิเทศ

                           วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

8. เปิดภาคเรียน

                            วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561


หมายเหตุ : นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป อัตราค่าลงทะเบียน 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา สาเหตุที่โครงการฯต้องมีการปรับเพิ่ม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

**Download หนังสือรับรอง บส.วศ.ม.2

**คำถามที่ถามบ่อย