หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     
     
     
     
 
หมายเหตุ:
วิธีการเลือกดูข้อมูลอาจารย์ (เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว)
    ช่อง " คณะ " ให้เลือก " วิศวกรรมศาสตร ์"
    ช่อง " ภาควิชา " ให้เลือก " วิศวกรรมอุตสาหการ "
    แล้วกดปุ่ม submit
     
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
 
1
รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
Assoc.Prof.Patcharaporn Yanpirat

 
5
ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
Asst.Prof.Chuckaphun Aramphongphun
 
10
อ.ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล
Ailada Treerattrakoon, Ph.D.


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1617, 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th