หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก    

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
1
โครงการสัมมนา ณ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9-12 ม.ค. 60
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
1
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท plan toy จำกัด ณ จ.ตรัง วันที่ 5-7 ก.พ. 58
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557
1
โครงการสัมมนา ณ สถานีเกษตรหลวงอินนทนนท์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 13-16 ม.ค. 57
1
ภาพทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 56
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556
1
ภาพทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี วันที่14 - 18 ต.ค. 55
1
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 14 - 18 ต.ค. 55
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555
1
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 - 14 ธ.ค. 54
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2554
1
กิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
1
สัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติงาน  ณ จ.เชียงราย วันที่ 27 - 30 ธ.ค. 53
1
โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีวันที่ 18 - 22 ต.ค. 53
   
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2553
1
สัมมนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปรับปรุงหลักสูตร
ณ หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา วันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 53