หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

 

*กำหนดการทดสอบภาษา ประจำปี 2560 (สำหรับนิสิตปริญญาโท) ศูนย์ทดสอบภาษา

*กำหนดการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา

*การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท

*หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตแผน ก และ แผน ข สำหรับส่งโครงการฯ

*ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยานิพนธ์

*ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (update 07/7/60)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 5

*ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

*ตารางสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 5

*ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

*ตารางสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

*คำอธิบายรายวิชา 01222533 Quality Engineering (รายวิชาใหม่)

*แผนการเปิดรายวิชา ปีการศึกษา 2560-2564

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*ตารางสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ประจำภาคปลาย 2560 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*ผลคะแนนนิสิตที่ลงทะเบียน Thesis/IS ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 5