หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

หลักสูตรแผน ข

     
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1. วิชาเอก 30 หน่วยกิต
     1.1 วิชาสัมมนา   2 หน่วยกิต
     1.2 วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
     1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
  รายวิชา  
 
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     - สัมมนา   2 หน่วยกิต

    01222597
    สัมมนา
1,1     

    (Seminar)

  - วิชาเอกบังคับ
                                                                                        7
หน่วยกิต
     
    01222591
    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
1(1-0)  

    (Research Methods in Engineering Management)

    01222542
    การจัดการสำหรับวิศวกร
3(3-0)  
      (Management for Engineering)  
    01222544
    การบัญชีเงินและการจัดการสำหรับวิศวกร
3(3-0)  
      (Financial and Managerial Accountion for Engineers)  

     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต
       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

01222511
สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร
3(3-0)

(Applied Statistics for Engineers)

01222512
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0)

Product Design and Development

01222521
การจัดการคุณภาพเชิงรวม
3(3-0)

(Total Quality Management)

01222522
การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0)

(Supply Chain Design and Management)

01222523
การจัดการระบบการผลิต
3(3-0)

(Manufacturing System Management)

01222524
ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
3(3-0)

(Engineering Entrepreneurship)

01222531
การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
3(3-0)

(Organization Performance Measurement, Assessment, and Analysis)

01222532
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการที่เป็นวิศวกร
3(3-0)
  (Human Resources Management for Engineering Manager)  
01222541
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0)

(Engineering Management Information System)

01222543
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการสำหรับวิศวกรรม
3(3-0)

(Economic Analysis and Managerial Decision Making for Engineering)

01222545
การจัดการต้นทุนสำหรับวิศวกร
3(3-0)

(Cost Management for Engineers)

01222529
การประยุกต์ใช้การจำลองในการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0)
(Simulation Applications in Engineering Management)

*สำหรับนิสิตที่ผ่านการเรียนวิชา 01222511 สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกรของโครงการ EM แล้วเท่านั้น


01222596
เรื่องเฉพาะทางการจัดการทางวิศวกรรม
1-3
(Selected Topics in Engineering Management  
01222548
การบริหารโครงการสำหรับการจัดการวิศวกรรม
3(3-0)
  (Project Management For Engineering Management)  
01222598
ปัญหาพิเศษ
1-3
  (Special Problems)  
     
        และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรือนอกสาขาวิชาอีก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   
01206513
วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0)
(Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering)
01206541
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Experimental Designs)
01206565
การจัดการงานซ่อมบำรุง
3(3-0)
(Maintenance Management)
 
 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
01222595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3-3
(Independent Study)
 
     


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1617, 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th