หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link **

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
  ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Engineering Management 
     
2. ชื่อปริญญา  
  ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)
  ชื่อย่อ : วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม)
  ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Engineering Management)
  ชื่อย่อ : M.Eng. (Engineering Management)
     
3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและประชาคมโลก   มีรายละเอียดวัตถุประสงค์หลักสูตรดังนี้

   
  4.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจ และการประยุกต์กระบวนการการจัดการวิศวกรรม
  4.2  เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้ท้องถิ่นในการพัฒนา
      และปัญหาทางการจัดการวิศวกรรม
  4.3  เพื่อตอบสนองนโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
5. โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต
     - สัมมนา 2 หน่วยกิต
     - วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  หลักสูตรแผน ข  
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต
     - สัมมนา   2 หน่วยกิต
     - วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
     
  วิชาเอกบังคับ  
 
       - ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
       - การจัดการสำหรับวิศวกร
       - การบัญชีเงินและการจัดการสำหรับวิศวกร
   
  วิชาเอกเลือก
 
       - สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร
       - การจัดการคุณภาพเชิงรวม
       - การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
       - การจัดการระบบการผลิต
       - ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
       - การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
       - การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการที่เป็นวิศวกร
       - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
       - การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการสำหรับวิศวกรรม
       - การจัดการต้นทุนสำหรับวิศวกร
       - การประยุกต์ใช้การจำลองในการจัดการงานวิศวกรรม
       - ปัญหาพิเศษ
       - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์       
         - อื่นๆ
   
 
หมายเหตุ : นอกจากรายวิชาในหลักสูตรแล้วนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรพิเศษอื่น
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 
  วิชาเลือกเสรี
         - การจัดการซ่อมบำรุงเชิงวิศวกรรม
         - การจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
         - การจำลองสถานการณ์กระบวนการการผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรม
         - การบริหารโครงการสำหรับการจัดการวิศวกรรม
         - การออกแบบการทดลองในเชิงวิศวกรรม
         - วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ
         - อื่นๆ
   
  ตัวอย่างแผนการศึกษา  
 
ภาคการศึกษา
แผน ก
แผน ข
1
วิชาเอกบังคับ 2 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
และวิชาสัมมนา
วิชาเอกบังคับ 2 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
และวิชาสัมมนา
2
วิชาเอกเลือก 3 วิชา
และวิชาระเบียบวิธีวิจัย

วิชาเอกเลือก 3 วิชา
และวิชาระเบียบวิธีวิจัย
3
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาสัมมนา
และวิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาสัมมนา
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
4
วิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
   
     
6. การเรียนการสอน  
  - วันเสาร์ และ วันอาทิตย์  ตั้งแต่ เวลา 09:00 -16:00 น.
- ทัศนศึกษานอกสถานที่  เพื่อศึกษากระบวนการจัดการด้านต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ขององค์กรชั้นนำของประเทศไทย
     
7. ระยะเวลา  
  - ภาคต้น                         มิถุนายน - ตุลาคม
  - ภาคปลาย                      พฤศจิกายน - มีนาคม
     
8. ผู้สอน  
  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
     
9. ค่าใช้จ่ายการศึกษา  
    - เหมาจ่ายเป็นเงิน 55,000 บาท ต่อภาคการศึกษา รวมตำราและเอกสารประกอบการสอน
(เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีผลให้ทางโครงการฯ จำเป็นต้องขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย จากเดิม 50,000 บาทต่อภาคการศึกษา เป็น 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป)
  - ค่าสมัคร คนละ 500 บาท (สมัครเรียนที่เว็บไซต์ http://emp.eng.ku.ac.th/emp/check_register.html)
     
10. ช่วงเวลารับสมัคร  
  - รอบที่ 1: ตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี 
  - รอบที่ 2: มกราคม - เมษายน ของทุกปี 
  - วันอังคาร - วันศุกร์ ในเวลาราชการ และวันเสาร์- วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น.
ณ ที่ทำการโครงการฯ  อาคาร 7 ชั้น 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
     
11. คุณสมบัติผู้สมัคร  
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และควรมีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
     
12. การคัดเลือก  
  การสอบสัมภาษณ์ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข (ผู้สมัครสามารถเลือกได้ตามต้องการ ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละแผน)
     
13. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัคร (ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาปริญญาบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. หนังสือรับรอง (ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
  หมายเหตุ  
  1. ข้อ 3 และ 4 ให้นำตัวจริงมาด้วยในวันสมัคร
     


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th