หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

     
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต
     1.1 วิชาสัมมนา   2 หน่วยกิต
     1.2 วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
     1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  รายวิชา  
 
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต
     - สัมมนา   2 หน่วยกิต

01222597
สัมมนา
1,1

(Seminar)

      - วิชาเอกบังคับ                                                               7  หน่วยกิต
   
01222591
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
1(1-0)
  (Research Methods in Engineering Management)  
01222542
การจัดการสำหรับวิศวกร
3(3-0)
  (Management for Engineering)  
01222544
การบัญชีเงินและการจัดการสำหรับวิศวกร
3(3-0)
  (Financial and Managerial Accountion for Engineers)


      - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต

01222511
สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร
3(3-0)

(Applied Statistics for Engineers)

01222512
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0)

Product Design and Development

01222521
การจัดการคุณภาพเชิงรวม
3(3-0)

(Total Quality Management)

01222522
การออกแบบและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0)

(Supply Chain Design and Management)

01222523
การจัดการระบบการผลิต
3(3-0)

(Manufacturing System Management)

01222524
ความเป็นเจ้าของกิจการทางวิศวกรรม
3(3-0)

(Engineering Entrepreneurship)

01222531
การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
3(3-0)

(Organization Performance Measurement, Assessment, and Analysis)

01222532
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการที่เป็นวิศวกร
3(3-0)
  (Human Resources Management for Engineering Manager)  
01222541
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0)

(Engineering Management Information System)

01222543
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการสำหรับวิศวกรรม
3(3-0)

(Economic Analysis and Managerial Decision Making for Engineering)

01222545
การจัดการต้นทุนสำหรับวิศวกร
3(3-0)

(Cost Management for Engineers)

01222529
การประยุกต์ใช้การจำลองในการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0)
(Simulation Applications in Engineering Management)

*สำหรับนิสิตที่ผ่านการเรียนวิชา 01222511 สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร
ของโครงการ EM แล้วเท่านั้น


01222596
เรื่องเฉพาะทางการจัดการวิศวกรรม
1-3
(Selected Topics in Engineering Management)  
01222548
การบริหารโครงการสำหรับการจัดการวิศวกรรม
3(3-0)
(Project Management For Engineering management)  
01222598
ปัญหาพิเศษ
1-3
  (Special Problems)  

        และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาและ/หรือนอกสาขาวิชาอีก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

      01206513

       วิทยาการเชิงปริมาณประยุกต์ในวิศวกรรมอุตสาหการ

  3(3-0)
       (Applied Quantitative Sciences in Industrial Engineering)  
      01206541
       การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
  3(3-0)
       (Engineering Expermental Designs)  
      01206565
       การจัดการงานซ่อมบำรุง
  3(3-0)
       (Maintenance Management)  

 
2. วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต
01222599
วิทยานิพนธ์
      1-12

(Thesis)

     
 
     


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1617, 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th