หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ข

 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
                                                                                               จำนวนหน่วยกิต ( บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01222542
การจัดการสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
01222544
การบัญชีเงินและการจัดการสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
01222597
สัมมนา
1(  -  )

วิชาเอกเลือก
3(  -  )

รวม
10(  -  )


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                                              จำนวนหน่วยกิต ( บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01222591
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
1(1-0-2)

วิชาเอกเลือก
9(  -  )

รวม
10(  -  )


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
                                                                                              จำนวนหน่วยกิต ( บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01222597
สัมมนา
1
01222595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3

วิชาเอกเลือก
9(  -  )

รวม
13(  -  )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                                              จำนวนหน่วยกิต ( บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01222595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
   3

รวม
3(  -  )

 
 
 
 
 
 
 
 


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1617, 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ emku@ku.ac.th